سرویس دسترسی به گروه های خبری (News Groups)، به زبان ساده NNTP سرویس است برای دسترسی بهاطلاعاتی که توسط افراد مختلف ارسال شده و مشترکاً مورد استفاده قرار می گیرد . این سرویس نیز از دو قسمت تشکیل شده

الف ) NNTP Client : که به News Client نیز معروف است.
ب ) NTTP Server : که به NTTP Server نیز مشهور است.

روال کار بدین صورت است که ابتدا توسط News Client به یک News Server  متصل شده سپس گروه خبری را انتخاب و در آن عضو می شویم (Subscribe) پس از عضویت در گروه خبری ، اطلاعات و اخبار متنوع در زمینه ی مورد نظر از سرور به گیرنده انتقال پیدا می کند .